Aller kirke / Menighedsrådet / Arbejdet i Aller menighedsråd

Arbejdet i Aller menighedsråd

Se medlemslisten her 


Gerhard Møller, formand
Jeg er formand for Aller Menighedsråd, og det er min første periode, som er på fire år. Jobbet som formand indebærer bl.a. indkaldelse til mr.møder 10 gange om året samt sørger for, at beslutninger udføres.
Forskellige udvalgsposter i forbindelse med menighedsrådet.
Følge med i kirkens og kirkegårdens udvikling samt lytte til nye tiltag, som heldigvis også kommer fra menighedens medlemmer.
Deltage i møder og kurser, som oftest afholdes i Kolding om aftenen.
Deltage i møder med medarbejderne.
Være åben for nyt udstyr og ander hjælpemidler til medarbejderne.

 

Anne Marie Olsen, sekretær
Jeg er sekretær i menighedsrådet, hvilket betyder at jeg skriver referat under hvert møde på pc. Efter mødet går jeg referatet igennem og laver lidt smårettelser hvorefter det udsendes på mail til de andre MR medlemmer. Referatet udskrives og underskrives på det efterfølgende møde af alle der har deltaget i mødet.
Som sekretær kan der også være andre skrivelser som skal udsendes, men det er i småtingsafdelingen.
Derudover er jeg med i skov- og markudvalget hvor vi sørger for at få jorden pagtet ud, samt sørge for at skoven bliver passet. I denne periode har vi gået skovene igennem med Skovdyrkerforeningen 1 gang og de har så efterfølgende lavet de ønskede opgaver.

 

Lajla Ahrenkiel Meier, kontaktperson
Ifølge standardvedtægten er det kontaktpersones opgave at fremme og vedligeholde gode samarbejdsforhold mellem menighedsråd og medarbejdere mellem medarbejderne indbyrdes og mellem præster, menighedsråd og medarbejdere.
Kontaktpersonen varetager sine opgaver efter de regler der gælder om løn- og ansættelsesvilkår for de ved kirker og kirkegårde ansatte medarbejdere. Kontaktpersonen holder sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold og modtager ønsker fra medarbejderne og viderebringer dem til menighedsrådet.
Kontaktpersonen udarbejder  ferieplanen inkl aftale om afvikling af særlige feriedage og friweekends.
Kontaktpersonen berammer og leder medarbejdermødet som skal afholdes mindst èn gang årligt ligesom der også hvert år føres medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med medarbejderne.
Kontaktpersonen skal sørge for at der mindst hvert 3. år udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvudering (APV) af sikkerheds og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Kontaktpersonen orienterer løbende om sit arbejde på menighedsrådets møder. Kontaktpersonen modtager et årligt honnorar på 4200 kr.

 

Svend Fink
Jeg blev opfordret og valgt ind i menighedsrådet i Aller 1965.
På grund af fortidens stærke og delvis fordømmende Indre mission har jeg undladt dette og i stedet vist kirke-religion ved at deltage i gudstjenesterne.
En årrække var jeg også kirkeværge, dvs. opsyn med kirke, kirkegård og gravstedsadministration. I min tid i menighedsrådet har jeg også været medlem af mark- og skovudvalget og i gennem årene er det også falet i mine lod at være med til at ansætte en ny præst 3 gange.
Ved vore månedlige møder drøfter vi kirkens drift og udfordringer.
 

Niels Maagaard
Jeg skal arbejde for, at kendskabet til og interessen for kirkens forkyndelse udbredes til alle i Aller sogn!
Søndagens gudstjenester er det vigtigste sammen med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation og begravelser. Det praktiske arbejde med den daglige økonomi, der omfatter lønudbetaling og betaling af regninger samt alle de medfølgende opgaver, vi bliver pålagt af provsti, revisor, stift og kirkeministerium, er mit arbejdsområde som kasserer og regnskabsfører.  Men vores indflydelse på økonomien er minimal.  Vi får lov til at lave det praktiske arbejde! Jeg ser gerne, at de lokale menighedsråd stadigvæk får lov til at eksistere, men samtidigt skal man måske i højere grad respektere rådenes tanker, forslag og idéer! Samarbejde i rådet samt tillid til hinanden og en positiv indstilling til arbejdet er vigtige elementer i et godt menighedsrådsarbejde!